THE SECRETS OF YOUR RISING SIGNS

1) Tất cả các bài dịch trên blog này đều trên tinh thần học hỏi chia sẻ và vì mục đích phi thương mại. Sẽ gỡ bỏ toàn bộ blog nếu có bất cứ Nhà xuất bản bên Mỹ/  Anh/ Đức/ gia đình của các tác giả / Nhà xuất bản Việt Nam đã mua tác quyền nào yêu cầu :).

2) Yêu cầu KHÔNG đem bản dịch đi bất cứ đâu dưới bất cứ hình thức nào. Dù là dịch chui chăng nữa, nhưng đây cũng là thời gian công sức của nhiều người, vậy nên hy vọng các bạn tôn trọng công sức đó. Hiển nhiên một khi đã đưa lên thế giới ảo tức là không có điều gì đảm bảo cho điều này, nhưng chúng tôi hy vọng vào tinh thần tự nguyện của các bạn.

3) Chúng tôi KHÔNG nhận yêu cầu dịch. Quyển sách này chỉ được dịch một số phần dành tặng trong những dịp đặc biệt. Mọi yêu cầu sẽ không được trả lời.

___________________________

MỤC LỤC

Mặt Trời BẠCH DƯƠNG với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải
 • Sư Tử
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình (Đọc)
 • Thần Nông
 • Nhân Mã
 • Ma Kết
 • Bảo Bình
 • Song Ngư

Mặt Trời KIM NGƯU với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải
 • Sư Tử (Đọc)
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình
 • Thần Nông
 • Nhân Mã (Đọc)
 • Ma Kết
 • Bảo Bình
 • Song Ngư

Mặt Trời SONG TỬ với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải
 • Sư Tử
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình
 • Thần Nông
 • Nhân Mã
 • Ma Kết
 • Bảo Bình
 • Song Ngư (Đọc)

Mặt Trời CỰ GIẢI với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải (Đọc)
 • Sư Tử
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình
 • Thần Nông (Đọc)
 • Nhân Mã
 • Ma Kết
 • Bảo Bình
 • Song Ngư

Mặt Trời SƯ TỬ với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải
 • Sư Tử
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình
 • Thần Nông (Đọc)
 • Nhân Mã
 • Ma Kết
 • Bảo Bình
 • Song Ngư

Mặt Trời XỬ NỮ với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải
 • Sư Tử
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình
 • Thần Nông
 • Nhân Mã
 • Ma Kết
 • Bảo Bình (Đọc)
 • Song Ngư

Mặt Trời THIÊN BÌNH với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải
 • Sư Tử
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình
 • Thần Nông
 • Nhân Mã
 • Ma Kết
 • Bảo Bình
 • Song Ngư

Mặt Trời THẦN NÔNG với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải
 • Sư Tử (Đọc)
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình
 • Thần Nông
 • Nhân Mã
 • Ma Kết (Đọc)
 • Bảo Bình
 • Song Ngư

Mặt Trời NHÂN MÃ với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải
 • Sư Tử
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình
 • Thần Nông
 • Nhân Mã
 • Ma Kết
 • Bảo Bình
 • Song Ngư

Mặt Trời MA KẾT với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải
 • Sư Tử
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình
 • Thần Nông
 • Nhân Mã
 • Ma Kết
 • Bảo Bình (Đọc)
 • Song Ngư

Mặt Trời BẢO BÌNH với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải
 • Sư Tử
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình
 • Thần Nông
 • Nhân Mã
 • Ma Kết
 • Bảo Bình
 • Song Ngư

Mặt Trời SONG NGƯ với Cung Mọc

 • Bạch Dương
 • Kim Ngưu
 • Song Tử
 • Cự Giải
 • Sư Tử
 • Xử Nữ
 • Thiên Bình
 • Thần Nông
 • Nhân Mã
 • Ma Kết
 • Bảo Bình
 • Song Ngư