THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS

THE SECRET LANGUAGE OF BIRTHDAYS

viết bởi Gary Goldschneider

CHÚ Ý

1) Tất cả các bài dịch trên blog này đều trên tinh thần học hỏi chia sẻ và vì mục đích phi thương mại. Sẽ gỡ bỏ toàn bộ blog nếu có bất cứ Nhà xuất bản bên Mỹ/ gia đình của LG/ Nhà xuất bản Việt Nam đã mua tác quyền nào yêu cầu :).

2) Chúng tôi rất vui lòng nếu mọi người không sử dụng/đem bài viết/bản dịch của chúng tôi đi bất cứ đâu. Dù là dịch chui chăng nữa, nhưng đây cũng là thời gian công sức của nhiều người, vậy nên hy vọng các bạn tôn trọng công sức đó. Hiển nhiên một khi đã đưa lên thế giới ảo tức là không có điều gì đảm bảo cho điều này, nhưng chúng tôi hy vọng tinh thần tự nguyện của các bạn.

3) Chúng tôi không nhận yêu cầu dịch. Toàn bộ thứ tự dịch sẽ do các quản lý tự quyết định. Xin đừng hỏi han bất cứ điều gì. Cảm ơn!

——————————————-

Cảm ơn tất cả những ai đã đọc và tôn trọng ý kiến của chúng tôi. Chúc mọi người một ngày tốt lành và có nhiều niềm vui khi tìm hiểu về cung Hoàng đạo của mình ^^.

——————————————-

MỤC LỤC

THE GRAND CYCLE OF LIFE

THE FOUR SEASONS

THE TWELVE SIGNS

 • Aries (21/3 – 20/4)
 • Taurus (21/4 – 21/5)
 • Gemini (22/5 – 21/6)
 • Cancer (22/6 – 22/7)
 • Leo (23/7 – 23/8)
 • Virgo (24/8 – 22/9)
 • Libra (23/9 – 22/10)
 • Scorpio (23/10 – 21/11)
 • Sagittarius (22/11 – 21/12)
 • Capricorn (22/12 – 20/1)
 • Aquarius (21/1 – 19/2)
 • Pisces (20/2 – 20/3)

THE FORTY-EIGHT PERIODS

 • Pisces – Aries Cusp (19 – 24/3)
 • Aries I (25/3 – 2/4)
 • Aries II (3 – 10/4)
 • Aries III (11 – 18/4)
 • Aries – Taurus Cusp (19 – 24/4)
 • Taurus I (25/4 – 2/5)
 • Taurus II (3 – 10/5)
 • Taurus III (11 – 18/5)
 • Taurus – Gemini Cusp (19 – 24/5)
 • Gemini I (25/5 – 2/6)
 • Gemini II (3 – 10/6)
 • Gemini III (11 – 18/6)
 • Gemini – Cancer Cusp (19 – 24/6)
 • Cancer I (25/6 – 2/7)
 • Cancer II (3 – 10/7)
 • Cancer III (11 – 18/7)
 • Cancer – Leo Cusp (19 – 25/7)
 • Leo I (26/7 – 2/8)
 • Leo II (3 – 10/8)
 • Leo III (11 – 18/8)
 • Điểm ngọn Sư Tử – Xử Nữ (19 25/08)HOÀN
 • Virgo I (26/8 – 2/9)
 • Virgo II (3 – 10/9)
 • Virgo III (11 – 18/9)
 • Virgo – Libra Cusp (19 – 24/9)
 • Libra (25/9 – 2/10)
 • Libra II (3 – 10/10)
 • LIbra III (11 – 18/10)
 • Libra – Scorpio Cusp (19 – 25/10)
 • Scorpio I (26/10 – 2/11)
 • Scorpio II (3 – 11/11)
 • Scorpio III (12 – 18/11)
 • Scorpio – Sagittarius Cusp (19 – 24/11)
 • Sagittarius I (25/11 – 2/12)
 • Sagittarius II (3 – 10/12)
 • Sagittarius III (11 – 18/12)
 • Sagittarius – Capricorn Cusp (19 – 25/12)
 • Capricorn I (26/12 – 2/1)
 • Capricorn II (3 – 9/1)
 • Capricorn III (10 – 16/1)
 • Capricorn – Aquarius (17 – 22/1)
 • Aquarius I (23 – 30/1)
 • Aquarius II (31/1 – 7/2)
 • Aquarius (8 – 15/2)
 • Aquarius – Pisces Cusp (16 – 22/2)
 • Pisces I (23/2 – 2/3)
 • Pisces II (3 – 10/3)
 • Pisces III (11 – 18/3)

THE DAYS OF THE YEAR

Aries (21/3 – 20/4)

21/03 – The Day of Clarify
22/03 – The Day of Direct Current
23/03 – The Day of Curiosity
24/03 – The Day of Beguiling Simplicity
25/03 – The Day of Dynamisim
26/03 – The Day of Integrity
27/03 – The Day of The Originator
28/03 – The Day of Innocence
29/03 – The Day of The Observer
30/03 – The Day of Uncompromising Vision
31/03 – The Day of Tenacity
01/04 – The Day of Dignity
02/04 – The Day of The Idealist
03/04 – The Day of the Fulcrum
04/04 – The Day of Initiative
05/04 – The Day of Consequence
06/04 – The Day of The Experimenter
07/04 – The Day of Enthusiastic Belief
08/04 – The Day of Conscience
09/04 – The Day of Excess
10/04 – The Day of Daring
11/04 – The Day of The Policy Makers
12/04 – The Day of Societal Awareness
13/04 – The Day of the Iconoclast
14/04 – The Day of Tradition
15/04 – The Day of Human Definition
16/04 – The Day of Cosmic Ceomedy
17/04 – The Day of Serious Purpose
18/04 – The Day of Virgorous Defense
19/04 – The Day of Solid Control
20/04 – The Day of Wordly Challenge

Taurus (21/4 – 21/5)

21/04 – The Day of Professional Commitment
22/04 – The Day of Established Presence
23/04 – The Day of Adopted Security
24/04 – The Day of The Protective Chronicler
25/04 – The Day of Physical Substance
26/04 – The Day of The Cultivator
27/04 – The Day of Self-Sufficiency
28/04 – Ngày của Sự Kiên Định – HOÀN
29/04 – The Day of The Heavy Image
30/04 – The Day of Dutiful Overload
01/05 – The Day of Ironic Insight
02/05 – The Day of Human Observation
03/05 – The Day of Social Realist
04/05 – The  Day of Nurturing Support
05/05 – The Day of Practical Awakening
06/05 – The Day of Materialized Fantasy
07/05 – The Day fo Devotion
08/05 – The Day of The Outspoken Spokesperson
09/05 – The Day of Moral Courage
10/05 – The Day of Lone Movers
11/05 – The Day of Frequent Flier
12/05 – The Day of Mischievous Maverick
13/05 – The Day of Natural Appeal
14/05 – The Day of The Modern Irrepressibles
15/05 – The Day of The Dreamweavers
16/05 – The Day of Outrageous Flair
17/05 – The Day of Bottom Line
18/05 – The Day of Established Activism
19/05 – The Day of Heartfelt Persuasion
20/05 – The Day of Prolific Expression
21/05 – The Day of Unfailing Person

Gemini (22/5 – 21/6)

22/05 – The Day of The Serial Epic
23/05 – The Day of Energetic Transmission
24/05 – The Day of The Magnifier
25/05 – The Day of The Bold One
26/05 – The Day of The Stalwart Protector
27/05 – The Day of Driven Dedication
28/05 – The Day of The Innovative Trailblazer
29/05 – The Day of Quicksilver
30/05 – The Day of Nimble Time
31/05 – The Day of The Cutting Edge
01/06 – The Day of The Popular Eye
02/06 – The Day of The Problem Solvers
03/06 – The Day of Fluent Expressions
04/06 – The Day of Critical Expertise
05/06 – The Day of The Brillian Path
06/06 – The Day of The Visionary
07/06 – The Day of The Entertainer
08/06 – The Day of Influential Individualism
09/06 – The Day of Mental Insistence
10/06 – The Day of Laughter and Sadness
11/06 – The Day of The Limit Pushers
12/06 – The Day of Buotant Optimism
13/06 – The Day of Far-Off Adventure
14/06 – The Day of Gutsy Confrontation
15/06 – The Day of Pleasant Seduction
16/06 – The Day of Capital Investment
17/06 – The Day of Artful Force
18/06 – The Day of Financial Security
19/06 – The Day of The Spark
20/06 – The Day of Ecstatic Appeal
21/06 – The Day of Worldly Rapture

Virgo (24/8 – 22/9)

24/08 – Ngày của Nghiên Cứu Sắc SảoHOÀN
09/09 – Ngày của Những Đòi Hỏi Khó Tính – HOÀN

Libra (23/9 – 22/10)

26/09 – Ngày của Luyện Tập Tính Kiên Nhẫn – HOÀN

Mục lục vẫn đang tiếp tục được cập nhật…